Agnieszka Szurpicka

adwokat

Jestem specjalistą w sprawach rozwodowych z elementem zagranicznym. Reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, w tym toczących się w trybie Konwencji Haskiej. Prowadzę sprawy o podział majątku, uznanie zagranicznych wyroków, zniesienie współwłasności, a także sprawy spadkowe...
[Więcej >>>]

Zapytaj o wycenę

Nic tak nie cieszy fachowego pełnomocnika jak wygrana. Daje potwierdzenie, że to jaki zawód wybraliśmy ma sens.

Szczególnie ucieszyła mnie ostatnio zakończona sprawa, prowadzona przeze mnie w ramach Konwencji Haskiej.

Dziecko zostało uprowadzone z UK do Polski przez jednego z rodziców bez zgody drugiego (tzw. uprowadzenie rodzicielskie).

Rodzic, który pozostał zagranicą zgłosił jego uprowadzenie w instytucji zwanej International Child Abduction and Contact Unit – w skrócie ICACU.

Po tym zgłoszeniu nawiązaliśmy współpracę. Choć zanim przekazano sprawę sądowi w Polsce to minęło kilka miesięcy.

Następnie kilka rozpraw w krótkich terminach ( dwie z nich zostały wyznaczone w 7 – dniowym odstępie  czasu) i zakończenie w ciągu niespełna 3 miesięcy postępowania przed sądem okręgowym (jako sądem I instancji).

Właśnie ten sąd jest właściwym w tego typu sprawach.

Niestety sąd niewłaściwie analizując art. 13 lit. b Konwencji wydał niekorzystny wyrok dla mojego Klienta.

Oczywiście w międzyczasie toczyło się postępowanie przygotowawcze aby wykazać przesłanki blokujące powrót dziecka do miejsca stałego pobytu w Anglii.

Sąd zbyt szczegółowo analizował sprawę jak na enumeratywnie wymienione przesłanki, którymi powinien się kierować w tego rodzaju sprawach.

Jednak zawsze jest druga instancja ! Musisz o tym pamiętać.

Dodatkowo w sprawach rozpoznawanych w ramach Konwencji Haskiej sądem, do którego wnosi się apelację jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Niezależnie więc w jakiej miejscowości toczyło się postępowanie, sądem właściwym będzie sąd warszawski.

To również daje szansę na inny standard procedowania w tych sprawach. Niestety z sądami w poszczególnych miastach Polski bywa różnie.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny zmienił wyrok na korzyść mojego Klienta i nakazał powrót dziecka do kraju, z którego zostało wywiezione w ciągu 14 dni od jego uprawomocnienia.

Autor zdjęcia: kalhh

Z dniem 7 listopada 2019 r. weszła w życie dość istotna zmiana kodeksu postępowania cywilnego.

Tekst ustawy nowelizującej odnajdziesz tu.

Jakie to ma znaczenie dla Ciebie?

Otóż w jednym z wcześniejszych wpisów poruszałam zagadnienie wyznaczenia sądu właściwego miejscowo do złożenia pozwu o rozwód, gdy żaden z małżonków nie przebywa w Polce. Wpis jest zatytułowany : Właściwość sądu okręgowego, gdy żaden z małżonków nie mieszka w Polsce.

Opisywałam tam praktykę Sądu Najwyższego odnośnie wyznaczania sądu właściwego miejscowo do złożenia pozwu.

Wniosek o wyznaczenie sądu, przed wejściem w życie przepisów, strona mogła skierować do Sądu Najwyższego przed złożeniem pozwu o rozwód za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego.

Obecnie, na skutek  listopadowej nowelizacji k.p.c, sprawa wygląda zupełnie inaczej.

To sąd, do którego wpłynął pozew zwróci się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo.

Nowe brzmienie art. 45 k.p.c jest następujące :

„§ 1. Jeżeli na podstawie przepisów kodeksu nie można w świetle okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo.

§ 2. O oznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo, występuje sąd, do którego wpłynął pozew.”

W poprzednim wpisie wskazałam do jakich spraw ma zastosowanie Rozporządzenie Bruksela II bis.

Dziś o kategorii spraw, które wyłączone są z zakresu jego działania.

To są przecież istotne kwestie dla analizy Twojej sytuacji rodzinnej i dla ustalenia aktów prawnych, które mają zastosowanie do danego stanu faktycznego.

Pamiętaj, że w sprawach gdzie mamy do czynienia z różnymi miejscami zamieszkania małżonków i dzieci, należy spokojnie zastanowić się, które regulacje weźmiemy pod uwagę. Trochę ich jest 😉

Wyłącznie dotyczy spraw, takich jak:

  • ustalenie i podważenia ojcostwa,
  • adopcja,
  • nazwiska i imiona dzieci,
  • dziedziczenia,
  • obowiązków alimentacyjnych.

Rozporządzenie nie dotyczy także spraw z zakresu rodzinnego prawa rzeczowego (np. zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka).

Tytułem przykładu obowiązki alimentacyjne regulowane są oddzielnym Rozporządzeniem (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Jego treść odnajdziesz tu.

Z pewnością do powyższych rozporządzeń będę jeszcze wracać !

Dziś kilka słów o tzw. rozporządzeniu Bruksela II bis.

Jeśli mieszkasz zagranicą i myślisz o rozwodzie w Polsce – jest to podstawowy akt dotyczący spraw małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej, a także określający procedurę w sytuacji uprowadzenia rodzicielskiego.

Jego pełna nazwa to Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach  dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Link do treści znajdziesz tu.

Co należy rozumieć pod pojęciem spraw małżeńskich oraz odpowiedzialności rodzicielskiej?

Otóż to nic innego jak: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, prawo do opieki nad dzieckiem, rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej, czy też kontaktów z dzieckiem.

Nie ma ogólnej zasady dotyczącej jurysdykcji w sprawach małżeńskich. W celu ustalenia kraju UE, którego sądy są uprawnione do wydawania orzeczenia w sprawie, rozporządzenie określa aż siedem alternatywnych podstaw jurysdykcji w oparciu o obywatelstwo małżonków lub miejsce, w którym zwykle zamieszkują.

Sprawy z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej (tj. opieka, kontakty, władza rodzicielska) na ogół podlegają jurysdykcji sądów w kraju UE, w którym dziecko zwykle zamieszkuje – oczywiście przewidziane są pewne wyjątki.

Dosłownie kilka dni temu udzielałam porady odnośnie właściwości sądu celem złożenia wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez ojca w imieniu małoletniego dziecka.

Posypały się pytania: o termin, elementy konieczne wniosku oraz sąd, do którego należy złożyć wniosek bo przecież dziecko nie przebywa w Polsce tylko w Anglii.

Jest to dla mnie codzienność. Od tego jestem aby takie wątpliwości rozwiewać. 🙂

Ojciec dziecka uzyskał gdzieś informację (lub wyczytał w internecie), że wniosek powinen złożyć w Świdnicy- sąd, w okręgu którego zamieszkiwał zmarły.

Jednak to nie sąd ostatniego zamieszkania spadkodawcy (osoby zmarłej) jest właściwy w tym przypadku.

Właściwym będzie Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, a dokładnie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Z pewnością zastanawiasz się dlaczego akurat ten sąd i wydział.

Zastosowanie znajdzie tu art. 569 § 1 k.p.c : „Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy„.

Do zakresu natomiast działania VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw określonych w art. 12 § 1a pkt a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus i Włochy oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości Sądu.